Školská rada - info

ŠKOLSKÁ RADA

Složení Školské rady

při Základní škole Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace

je po volbách 4. 1. 2018 na dobu od 4. 1. 2018 do 31. 12. 2020 toto:

Za zřizovatele:

  • Pavlů Jaroslava
  • Švec Jaroslav

Za zákonné zástupce:

  • Ing. Jirásek Tomáš
  • Ing. Žákovský Jaromír

Za pedagogické pracovníky:

  • Mgr. Rodová Šárka
  • Mgr. Semotán VladimírPRAVOMOCI ŠKOLSKÉ RADY

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

§ 168


(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rokí a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,


h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.