SRPŠ

SRPŠ

Spolek SRPŠ ZŠ Telč, Masarykova 141, z.s.

Složení rady spolku pro školní rok 2018/19

Příjmení a jménoBydlištěE-mail
Boček Josef, Sedlejov 73, pepanbocek@seznam.cz
Novák Josef, Urbanov 29, urpe.nov@seznam.cz
Petrů Jana Telč, Seminářská 75, jancapetru@seznam.cz
Svoboda Milan Telč, Květinová 406, milan@svobodaparts.cz
Svoboda Pavel, Ing. Radkov 26, pavelsvoboda@yahoo.com
Švec Vladimír, Bc. Telč, Jana Husi 329, svec@telc.eu
Vokřínková Jitka Sedlejov 37, kesnarovajitka@o2active.cz

STANOVY spolku

I.

Základní ustanovení

1 Název: SRPŠ ZŠ Telč, Masarykova 141, z.s.

2 Sídlo: Masarykova 141, Telč-Podolí, 588 56 Telč

3 Spolek SRPŠ ZŠ Telč, Masarykova 141, z.s. (dále též jen spolek) je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývajcí.

4 Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

II.

Účel spolku

1 Účelem spolku je sdružování rodičů a přátel Základní školy Telč, Masarykova 141, příspěvkové organizace (dále jen "ZŠ") za účelem podpory, rozvíjení a participace na činnosti ZŠ a jejích žáků, a obohacování a rozvíjení kulturního a společenského života ZŠ, Telče i celého regionu.

III.

Hlavní činnost spolku

1 Hlavní činnost spolku směřuje k naplňování účelu spolku, uvedeného v článku II., coby společného zájmu jeho členů. Předmětný účel bude spolek naplňovat zejména prostřednictvím:

a) aktivní spolupráce se ZŠ zejména s ohledem na zabezpečení školy a jejích žáků v oblasti materiální, hospodářské a personální;

b) aktivní participace na akcích pořádaných ZŠ;

c) organizace kulturních, vzdělávacích a jiných akcí ve spolupráci se ZŠ;

d) vytváření vzájemně prospěšného propojení mezi ZŠ, Městem Telčí a regionem,

e) propagace činnosti ZŠ a upevňování dobrého jména školy;

f) činností směřujících k udržení přátelských vztahů mezi učiteli, ostatními zaměstnanci, žáky, absolventy, příznivci školy;

g) pořádání seminářů, přednášek, konferencí dalších akcí a projektů cílených především k propagaci a rozvíjení činnosti ZŠ, resp. kulturního a společenského života v Telči i celého regionu;

h) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni;

i) činností směřujících k ochraně tradic a kulturního dědictví;

j) propagace aktivit spolku a osvěty v oblasti činnosti ZŠ např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti;

k) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů;

l) poradenské a konzultační činnosti;

m) účast na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajícíh se ZŠ, resp. kulturního a společenského života v Telči i celého regionu;

n) zapojení dobrovolníků a podpory dobrovolnictví.

IV.

Členství ve spolku

1 Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let nebo jakákoliv právnická osoba, která souhlasí s činností spolku, zaváže se dodržovat jeho stanovy a zaplatí členský příspěvek do 30 dnů ode dne přijetí.

2 Členství ve spolku zaniká:

a) dobrovolným vystoupením člena;

b) nezaplacením členského příspěvku;

c) vyloučením člena spolku z důvodu závažného porušení stanov spolku nebo jednání proti zájmům spolku;

d) úmrtím člena spolku;

e) zánikem spolku bez právního nástupce.

3 Spolek vede seznam členů. Seznam členů, je neveřejný a je uložen v sídle spolku. Seznam je zpřístupněn pouze členům spolku, popř. subjektům, kterým zpřístupnění seznamu vyplývá ze zákona.

4 Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí předseda, který je provede ve lhůtě 10 dnů od vzniku nebo zániku členství.

5 Základní práva a povinnosti člena spolku:

a) podílet se na činnosti spolku;

b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku;

c) účastni se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním;

d) volit orgány spolku a být volen do orgánů spolku;

e) aktivně hájit zájmy spolku, a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu s účelem, činností a ostatními zájmy spolku;

f) dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku,

g) pečlivě a svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či zvolen.

V.

Orgány spolku

1 Orgány spolku jsou:

a) členská schůze;

b) rada spolku;

c) předseda.

VI.

Členská schůze

1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Skládá se ze všech členů spolku.

2 Do působnosti členské schůze patří:

a) schválení výše a splatnosti členského příspěvku;

b) určení a změna zaměření hlavní činnosti spolku;

c) schvalování změn stanov spolku;

d) volba a odvolání členů rady spolku, a předsedy;

e) rozhodování o vyloučení člena spolku;

f) schválení hospodářského výsledku spolku na návrh rozpočtu spolku;

g) další případy, které do působnosti nejvyššího orgánu spolku svěřuje zákon, jiný právní předpis nebo stanovy.

3 Členskou schůzi svolává k zasedání rada spolku nejméně jedenkrát do roka.

4 Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku alespoň jednou do roka nebo požádá-li o to nejméně jedna třetina členů spolku, případně kontrolní orgán, pokud je ve spolku zřízen. V takovém případě musí být schůze svolána do 30 dnů ode dne doručení žádosti o její konání radě spolku.

5 Termín konání členské schůze a její program se členům spolku oznámí na webových stránkách školy nejméně 14 dní přede dnem jejího konání. Součástí pozvánky je i návrh usnesení členské schůze.

6 Člen spolku se zúčastňuje jednání členské schůze osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být člen statutárního orgánu spolku.

7 Každý člen spolku disponuje na členské schůzi jedním hlasem.

8 Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. V případě, že není přítomna nadpoloviční většina členů, koná se za 30 minut náhradní členská schůze, která je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných členů. Členská schůze rozhoduje a usnáší se prostou většinou hlasů přítomných členů.

9 Ze zasedání členské schůze pořizuje předseda do 30 dnů ode dne jejího konání zápis spolku, jehož obsah ověřují dva další členové spolku.

VII.

Rada spolku

1 Výkonným orgánem spolku je sedmičlenná rada, která je volena členskou schůzí.

2 Funkční období člena rady spolku je na dobu neurčitou a začíná běžet od okamžiku jeho ukončení členské schůze, na které byl člen zvolen a končí okamžikem ukončení členské schůze, na které byl z funkce odvolán, popř. dnem doručení písemného oznámení o odstoupení z funkce, doručeného k rukám jiného člena rady spolku.

3 Členství v radě spolku zaniká:

a) zánikem členství rady spolku ve spolku;

b) odstoupením z funkce člena rady spolku, a to dnem doručení oznámení radě spolku;

c) odvoláním z funkce člena rady spolku členskou schůzí, a to okamžikem jeho schválení;

d) úmrtím člena rady spolku;

e) zánikem spolku.

4 Do působnosti rady spolku patří:

a) rozhodování v otázkách spojených s běžným fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem;

b) navrhovat výši a splatnost ročního členského příspěvku;

c) sestavovat rozpočet spolku;

d) navrhovat změnu stanov;

e) svolávat členskou schůzi;

f) vést administrativní agendu spolku, členské schůze a rady spolku, zabezpečovat řádnou archivaci;

g) rozhodovat ve všech ostatních otázkách týkajících se spolku, které nejsou zákonem, jiným právním předpisem nebo stanovami svěřeny do působnosti členské schůze nebo předsedy spolku.

5 Předseda spolku je členem rady spolku.

6 Radu rodičů svolává k zasedání předseda spolku dle potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce.

7 Předseda spolku je dále povinen svolat radu spolku požádá-li o to nejméně jedna třetina členů rady spolku, přičemž v takovém případě musí být svolána do 30 dnů od doručení žádosti o jejím konání předsedovi spolku.

8 Termín konání schůze rady spolku a její program se členům rady spolku oznámí písemné 14 dnů přede dnem jejího konání formou elektronické komunikace. Součástí pozvánky je i návrh usnesení rady rodičů.

9 Člen rady spolku se zúčastňuje jednání osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být předseda spolku.

10 Rada spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů rady spolku.

11 Každý člen rady spolku disponuje na schůzi rady spolku jedním hlasem.

12 Rada spolku rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.

13 Ze zasedání rady spolku pořizuje do 30 dnů ode dne jejího konání předseda spolku zápis, jehož obsah ověřují dva další členové spolku.

VIII.

Předseda

1 Individuálním statutárním orgánem spolku je předseda, volený členskou schůzí. Funkční období předsedy je na dobu neurčitou a začíná běžet od okamžiku ukončení členské schůze, na které byl zvolen a končí okamžikem ukončení členské schůze, na které byl z funkce odvolán, popř. dnem doručení písemného oznámení o odstoupení z funkce, doručeného k rukám jiného člena rady spolku.

2 Jménem spolku jedná a zastupuje ho navenek předseda samostatně tak, že k názvu připojí svůj podpis.

3 Funkce předsedy zaniká:

a) zánikem jeho členství ve spolku;

b) odstoupením z funkce předsedy spolku, a to okamžikem zvolení nového předsedy spolku;

c) odvoláním z funkce předsedy spolku členskou schůzí;

d) úmrtím předsedy spolku;

e) zánikem spolku.

4 Do působnosti předsedy patří:

a) realizovat usnesení členské schůze a rady spolku v otázkách spojených s fungováním spolku včetně dispozic s jeho majetkem;

b) svolávat schůze rady spolku;

c) pořizovat zápisy ze zasedání členské schůze a schůze rady spolku;

d) provádět zápisy a výmazy ze seznamu členů;

e) odpovídat na řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku spolku;

f) jednat ve všech ostatních věcech týkajících se spolku, které do působnosti statutárního orgánu spolku svěřuje zákon, jiný právní předpis a které zároveň nejsou svěřeny stanovami do působnosti jiného orgánu spolku.

IX.

Zásady hospodaření spolku

1 Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl při svém vzniku a v průběhu svojí činnosti.

2 Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.

3 Příjmy spolku se skládají zejména, nikoli však pouze, z:

a) zůstatku finančních prostředků spolku;

b) členských příspěvků;

c) darů sponzorů;

d) prostředků z dotací a grantů;

e) prostředků z aktivit organizovaných spolkem.

4 Finanční a materiální prostředky spolek užívá k pokrytí nákladů své činnosti pro naplnění účelu svého založení a k dosažení svých cílů.

5 Finanční prostředky spolku jsou vedeny na zvláštním bankovním účtu.

6 Při ukončení členství se uhrazené členské příspěvky nevracejí.

7 Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídá předseda.

8 Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

9 Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

X.

Zrušení a zánik spolku

1 Spolek se zrušuje s likvidací:

a) na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku - členské schůze;

b) na základě pravomocného rozhodnutí soudu;

c) z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2 Po vypořádání všech povinností a závazků spolku bude s likvidačním zůstatkem naložena na základě usnesení nejvyššího orgánu spolku. Zůstatek bude bezplatně převeden na organizaci Základní škola Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace, IČ 70869855.

XI.

Závěrečná ustanovení

1 Právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem
č. 89/2012 Sb. a dalšími obecně platnými právními předpisy.

2 Stanovy byly schváleny na zasedání členské schůze spolku dne 10. 10. 2016, usnesením č. US-2016/2.

3 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

V Telči, dne 10. 10. 2016

.........................................

Milan Svoboda

předseda